De Conch #GullahGeechee2020 Recap Edition

Tenki Tenki ta all wha bin da support we @GullahGeechee disya year. Ef mo bout we hunnuh waan kno, den yeddi de conch da blo! Gwine een ta disya issue of De Conch fa de #GullahGeechee2020 Recap.

Leave a Reply

%d